Centrum Kompetencji – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego to projekt realizowany przez Miasto Białystok w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2021 r.

W ramach projektu powstało Centrum Kompetencji BOF- innowacyjne w skali regionu, kraju i Europy przedsięwzięcie, którego zadaniem będzie koordynacja procesu modernizacji i dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnych rynków pracy na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

W czasie realizacji projektu:

 • prowadzone są cykliczne badania popytu na kompetencje w 600 firmach działających na terenie BOF w celu zidentyfikowania luk kompetencyjnych będących podstawą dostosowania oferty edukacyjnej szkół zawodowych na terenie BOF oraz systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb pracodawców;
 • wsparte zostały szkoły zawodowe w zakresie przygotowania programów rozwojowych i opracowywania nowych programów kształcenia odpowiadających zdiagnozowanym lukom kompetencyjnym;
 • opracowywano i zaktualizowano rekomendacje – katalogi nowych kierunków nauczania, katalogi kursów specjalistycznych i uprawnień, katalogi kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych oraz praktyk i staży odpowiadających zdiagnozowanym lukom kompetencyjnym na 5 poziomach: zawodu, kwalifikacji, umiejętności, czynności i profesjonalizacji;
 • opracowywany jest program rozwoju i optymalizacji szkolnictwa zawodowego na terenie BOF;
 • stworzony został innowacyjny w skali kraju system walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych z udziałem pracodawców – standardy walidacji i certyfikacji 27 umiejętności zawodowych i 243 czynności zawodowych;
 • został przygotowany i jest wdrażany na terenie BOF innowacyjny model popytowego doradztwa kompetencji zintegrowany z procesem diagnozowania luki kompetencyjnej uwzględniający: walidację kompetencji pracowników – etap realizowany w firmach poprzez badanie i pomiar kompetencji dostępnych w firmie w kontekście potrzeb rozwojowych firm; walidację kompetencji nieformalnych i formalnych uczniów z udziałem pracodawców; ocenę predyspozycji zawodowych na poziomie kompetencji; doradztwo edukacyjne w zakresie rozwoju kompetencji do pracy;
 • opracowany został poradnik metodyczny doradztwa kompetencji, by zapewnić możliwość stosowania modelu przez doradców zawodowych w szkołach po zakończeniu realizacji projektu;
 • opracowane zostały nowoczesne pakiety edukacyjne w formie programów i e-zasobów, w tym filmów stanowiskowych, do nauki zawodu a także do szkoleń specjalistycznych, staży, kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych. Pakiety są sukcesywnie zamieszczane na platformie edukacyjnej;
 • opracowany został system wersyfikacji i doskonalenia jakości praktycznego kształcenia zawodowego;
 • w ramach współpracy z uczelniami będzie prowadzone są specjalistyczne zajęcia, kursy przygotowawcze na studia, tele-wykłady i seminaria;
 • najzdolniejsi uczniowie szkół zawodowych realizowali samodzielne projekty badawczo-wdrożeniowe w formie indywidualnych grantów.

W ramach projektu powstanie innowacyjne w skali kraju Laboratorium Kompetencji miejsca oceny predyspozycji zawodowych na poziomie kompetencji metodą próbkowania pracy dzięki zastosowaniu specjalistycznych „boxów diagnostycznych” dla 80 typowych zadań dla 8 obszarów kształcenia oraz kompetencji kluczowych a także predyspozycji psychofizycznych do wykonywania poszczególnych zawodów dzięki wykorzystaniu Pracowni ergonomii pracy.

Wsparciem w projekcie zostało lub jest objętych:

 • 13 szkół zawodowych z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, dla których zostaną przygotowane programy rozwojowe i nowe programy kształcenia odpowiadające zdiagnozowanym lukom kompetencyjnym;
 • 1000 uczniów szkół zawodowych z terenu BOF, którzy ukończą specjalistyczne szkolenia zawodowe lub kwalifikacyjne kursy zawodowe stanowiące odpowiedź na zdiagnozowane luki kompetencyjne pracodawców na terenie BOF;
 • 600 uczniów szkół zawodowych z terenu BOF, którzy odbędą staże kompetencyjne w przedsiębiorstwach na terenie BOF;
 • 600 uczniów szkół zawodowych z terenu BOF, którzy będą mieli możliwość certyfikowania kompetencji, umiejętności lub czynności zawodowych i kluczowych;
 • 3000 uczniów szkół zawodowych z terenu BOF, którzy zostaną objęci innowacyjnym popytowym doradztwem kompetencji. Dla nich zostaną opracowane Indywidualne Plany Działania na rzecz Kariery;
 • 265 uczniów szkół zawodowych z terenu BOF, którzy ukończą specjalistyczne zajęcia na uczelniach i kursy przygotowawcze na studia;
 • 65 najzdolniejszych uczniów szkół zawodowych, którzy będą realizowali samodzielne projekty badawczo-wdrożeniowe w formie indywidualnych grantów;
 • ponad 300 nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu ze szkół zawodowych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, którzy wezmą udział w szkoleniach z zakresu modernizacji szkolnictwa zawodowego i nowoczesnych pakietów edukacyjnych;
 • 130 nauczycieli oraz doradców zawodowych a także nauczycieli wyznaczonych w szkołach do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego, którzy wezmą udział w szkoleniach z zakresu poradnictwa kompetencji;
 • 600 firm z terenu BOF w zakresie badania popytu na kompetencje.

Osoby, które chciałyby dowiedzieć się więcej na temat swoich kompetencji serdecznie zapraszamy na sesje diagnostyczne do Centrum Kompetencji przy ul. Ciepłej 32 w Białymstoku. 

Przyjdź lub zadzwoń i umów się na spotkanie z konsultantami.

Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Ciepła 32, 15-472 Białystok

tel. 783 655 650, 782 655 650, 85 651 58 55 wew. 21 lub 22

Centrum Kompetencji BOF
Skip to content