Innowacja to nowy lub ulepszony produkt lub proces (lub ich połączenie), który różni się znacząco od poprzednich produktów lub procesów danej jednostki i który został udostępniony potencjalnym użytkownikom (produkt) lub wprowadzony do użytku przez jednostkę (proces) – definicja zaczerpnięta z  raportu: „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Wyniki IV edycji badania 2022”.

Aż 79,6% firm działających w Polsce było w 2021 roku aktywnych innowacyjnie, co oznacza, że wprowadziły lub próbowały wdrożyć w działalności przynajmniej jedną innowację. Dla porównania w I edycji badania udział ten wynosił 32,3%, a w II edycji – 35,8%, zaś w III edycji – 34,7%. Firm innowacyjnych było 75,1%. W I edycji badania odsetek ten wynosił 30,1%, w II edycji –
32,4%, zaś w III – 30,1% firm.

Podobnie jak w poprzednich edycjach badania odsetek firm aktywnych innowacyjnie (w tym innowacyjnych) jest istotnie, pozytywnie skorelowany z wielkością firmy – im większa firma, tym większy odsetek firm zaliczanych jako aktywne innowacyjnie (w tym innowacyjne). Warto podkreślić, że w 2021 roku firmy były relatywnie bardziej skuteczne we wdrażaniu innowacji. Jeśli bowiem weźmiemy pod uwagę udział nieskutecznych innowatorów w ogólnej puli firm aktywnych innowacyjnie, to odsetek ten dla lat 2017-2019 wynosił 12,4%, zaś w 2021 roku wynosił jedynie 5,6%.

W 2021 roku firmy prowadziły prace głównie nad innowacjami procesów biznesowych. Odsetek firm wprowadzających innowacje produktowe w zakresie wyrobów lub usług wyniósł 29,8%, zaś odsetek firm wprowadzających innowacje procesów biznesowych wyniósł 67,1%. Firmy zdecydowanie częściej (około dwóch trzecich wdrożeń) wprowadzały przy tym innowacje
opierając się na sprawdzonych na rynku rozwiązaniach (innowacje w skali firmy).

„Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw” to cykliczne badanie realizowane w latach 2017-2023 przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, którego celem jest diagnoza stanu innowacyjności polskich przedsiębiorstw i czynników ją kształtujących.

Źródło: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport_Monitoring-innowacyjnoci-polskich-przedsiebiorstw-IV-edycja-2022.pdf

Innowacyjność polskich przedsiębiorstw
Skip to content