Jak mobilni nauczyciele zmienili swoje szkoły?

Raport przedstawia wyniki badania projektów zagranicznych mobilności szkolnej kadry edukacyjnej dofinansowanych w ramach programu Erasmus+. Badanie rozpoczęło się w 2016 r. w szkołach, które właśnie zakończyły projekty z pierwszego konkursu wniosków.

Wyniki przeprowadzonych wówczas ankiet, wywiadów grupowych i studiów przypadku wybranych dobrych praktyk zostały opublikowane w raporcie „Mobilni nauczyciele zmieniają swoje szkoły”.

Dwa lata po zakończeniu badania powrócono do tych samych placówek, aby sprawdzić, czy i w jakim stopniu osiągnięte rezultaty okazały się trwałe i potrzebne w dalszej pracy nauczycieli i w funkcjonowaniu szkół, w których pracują. I chociaż niniejszy raport stanowi podsumowanie obu etapów badania, to – biorąc pod uwagę jego cele i metodologię – zdecydowanie więcej uwagi poświęcono w nim aktualnie zebranym wynikom, a pierwsza faza posłużyła jako punkt odniesienia w ich interpretacji.

Czytaj raport

Cytowanie: Pachocki, M. (2019). Jak mobilni nauczyciele zmienili swoje szkoły? Raport z badania długofalowych efektów zagranicznych mobilności szkolnej kadry edukacyjnej. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Jak mobilni nauczyciele zmienili swoje szkoły? Raport z badania długofalowych efektów zagranicznych mobilności szkolnej kadry edukacyjnej
Skip to content