Kapitał różnorodności. Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi

Kapitał różnorodności. Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi” autorstwa dr Tomasza Knopika to nowa publikacja Ośrodka Rozwoju Edukacji z zakresu doradztwa zawodowego. 

Cele poradnika autor definiuje w postaci następujących efektów kluczowych:

 1. pogłębienie wiedzy na temat roli doradztwa zawodowego dla uczniów ze
  zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi z odniesieniem do kontekstu doradztwa specjalistycznego i bieżącej pracy z uczniami, podczas której realizowane są treści doradcze;
 2. rozwinięcie umiejętności identyfikowania, wyjaśniania i rozwiązywania (redukowania) trudności uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie tworzenia drogi edukacyjno-zawodowej przy użyciu różnych źródeł i metod;
 3. poszerzenie wiedzy o uczestnikach procesu doradztwa zawodowego, o potrzebach, ograniczeniach i możliwościach w funkcjonowaniu zawodowym uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wyposażenie doradców w narzędzia służące rzetelnej i trafnej ocenie potencjału uczniów;
 4. usystematyzowanie terminów z zakresu doradztwa zawodowego ze szczególnym
  uwzględnieniem pojęć związanych z edukacją włączającą;
 5. wzbogacenie warsztatu pracy doradcy o praktyczne sposoby pracy i metody
  budowania strategii działania w procesie wspierania uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi;
 6. dostarczenie zweryfikowanej wiedzy dotyczącej skutecznych sposobów wsparcia i współpracy z rodzicami uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w planowaniu ich kariery edukacyjno-zawodowej;
 7. promowanie kultury włączenia, w tym unikanie etykietowania osób z niepełnosprawnościami na rzecz koncentracji na ogólnym (tj. wspólnym dla wszystkich) profilu kompetencyjnym.

Hasłem przewodnim publikacji jest stwierdzenie, że nie ma skutecznej edukacji włączającej bez skutecznego doradztwa.

Poradnik zawiera narzędzia do wykorzystania w pracy doradczej z uczniami i ma przede wszystkim pełnić funkcję praktyczną, tj. wspierać doradców zawodowych podczas pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Kapitał różnorodności. Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi
Skip to content