European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej ustanowiony przez Komisję Europejską w 1998 r. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne. W Polsce obecny od 2001 roku. Od 2015 r. nagroda przyznawana jest w jednej kategorii konkursowej: za projekt językowy realizowany pod opieką koordynatora w instytucji edukacyjnej.

Cele konkursu:

 • Rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych i interkulturowych osób uczących się języków obcych;
 • Motywowanie do nauki języków obcych oraz kształtowanie samodzielności w ich nauce;
 • Rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych;
 • Uwrażliwienie na różnorodność kulturową i językową Europy i świata oraz potrzebę prowadzenia dialogu interkulturowego;
 • Promowanie wielo – i różnojęzyczności.

Najważniejszym kryterium oceny projektów jest ich innowacyjność.
Innowacyjność w dziedzinie projektów językowych polega na znalezieniu środków niedostępnych w dotychczasowej praktyce nauczyciela języka obcego, służących do lepszego rozwijania komunikacyjnych kompetencji językowych (obejmujących kompetencje ogólne, językowe, socjolingwistyczne i pragmatyczne, interkulturowe) albo umożliwiających pełną realizację potrzeb i uzupełnienie braków kompetencyjnych uczniów.

Uczestnikami konkursu mogą być przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, instytucje oświatowe, placówki działające w obszarze edukacji pozaformalnej oraz inne placówki zajmujące się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych lub je wspierające.

Zgłoszone do Konkursu ELL Projekty powinny być zgodne z priorytetami na rok 2021 oraz muszą realizować przynajmniej jeden z podanych priorytetów:

Priorytety KE:

 • Wzmacnianie procesów uczenia się poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz mediów cyfrowych;
 • Uczenie się języków oraz promocja równości, spójności społecznej i aktywnego
  obywatelstwa;
 • Rozwój zawodowy nauczycieli języków obcych.

Priorytety krajowe ustalone przez krajowe Jury Konkursu European Language Label (Jury):

 • Środowisko, w którym żyjemy;
 • Język a relacje międzyludzkie;
 • Język i kultura;
 • Autonomia ucznia i nauczyciela.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/european-language-label-2022–zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie

European Language Label 2022
European Language Label 2022 – kolejna edycja konkursu
Skip to content