W dniu 7 października 2014 r. w godz. 11:00 – 14:00 odbyła się konferencja szkoleniowo-informacyjna pt.: „Kształcenie zawodowe a lokalny rynek pracy”. Konferencja skierowana była do dyrektorów szkół i placówek, w województwie podlaskim zorganizowana z inicjatywy Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Cele konferencji:

 • wymiana doświadczeń w zakresie kreowania strategii kształcenia w zawodach,
 • przykłady dobrej praktyki w zakresie efektów kształcenia zawodowego (na przykładzie wybranych szkół),
 • ukazanie roli i znaczenia udziału pracodawców w podniesieniu efektów kształcenia zawodowego,
 • charakterystyka losów absolwentów na lokalnym rynku pracy.

W konferencji udział wzięli m.in.:
Pan Eugeniusz Mróczyński – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Pani Ewa Piotrowska-Lipska – wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Pani Katarzyna Nowak – przedstawiciel starosty powiatu sokólskiego
Pan Wojciech Winogrodzki – prezes Podlaskiego Związku Pracodawców
Pani Dorota Bujnowska – kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Białymstoku
Pani Joanna Matlak – specjalista ds. rynku pracy WUP w Białymstoku

Przedstawiciele placówek doskonalenia:
Pani Lucyna Poczobut – konsultant CEN w Suwałkach
Pani Lucyna Brajer – doradca metodyczny MODM w Białymstoku

Pracodawcy:
Pan Michał Charkiewicz – Prezes Zarządu ChM sp. z o.o.
Pani Joanna Tylicka – Studio Florystyczne LAURUS
Pan Michał Grzybowski – MIRYAN Ośrodek Szkolenia BHP (reprezentujący Pana Mirosława Grzybowskiego)
Pan Michał Hareniuk – MIRYAN Ośrodek Szkolenia BHP
Pan Ireneusz Alaszkiewicz – AUTO-POMOC AAA

W konferencji uczestniczyło 58 osób. Oprócz gości obecni byli także przedstawiciele szkół z Zambrowa, Suwałk, Kolna, Łap, Hajnówki i Białegostoku (w tym: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, kierownicy kształcenia praktycznego, przewodniczący KPZ i nauczyciele).

Wnioski i spostrzeżenia

 1. Programy nauczania w niewielkim stopniu są opiniowane przez pracodawców (badania KOWEZIU).
 2. Następuje systematyczny wzrost oczekiwań podlaskich przedsiębiorców wobec pracowników.
 3. Przedsiębiorcy (podlascy) potrzebują wysoko wykwalifikowanych pracowników (absolwentów) „fachowiec w zawodzie”.
 4. Niezbędna jest systematyczna preorientacja zawodowa (już od szkoły podstawowej), również dla rodziców.
 5. Ważne są relacje nie tylko szkoła-pracodawca, ale też szkoła-absolwent (od absolwenta szkoła uzyska informacje czy dobrze kształci).
 6. Ważny jest system śledzenia losów absolwentów – to rola szkoły – tworzenie systemu badania losów absolwentów.
 7. Pracownicy muszą kształcić się ustawicznie. Taką świadomość powinni posiadać uczniowie i absolwenci. Powinien być stworzony system umożliwiający takie kształcenie.
 8. Promocja szkolnictwa zawodowego w mediach.
 9. Wpływ pracodawców na kierunki kształcenia.
 10. Ważna jest rola specjalistów (z zakładów pracy) w kształceniu zawodowym – uzyskiwanie na bieżąco najnowszych informacji.
 11. Główny problem w kształceniu zawodowym to zbyt duża liczebność grup, a raczej brak podziału klasy na grupy.
 12. Należałoby rozpocząć badania predyspozycji zawodowych wśród uczniów gimnazjum, a jeszcze lepiej szkoły podstawowej.
 13. Projekty unijne realizowane w szkołach pozwalają na doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych, również poprzez realizację dodatkowych praktyk zawodowych.
 14. Projekty unijne pozwalają na doposażenie pracowni zawodowych.
 15. Pojawił się problem z wkomponowaniem egzaminów zawodowych w realia szkolne pod kątem organizacyjnym (szczególnie przy dużej liczbie uczniów w szkole).
 16. Dobrze przygotowany absolwent szkoły zawodowej to wypadkowa następujących części składowych: dobry nauczyciel, dobra baza, współpraca z pracodawcami.

Program konferencji

Prezentacja

Dobre praktyki w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

Dobre praktyki w szkolnictwie zawodowym. Wizerunek szkoły w środowisku lokalnym – Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Działania Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach na rzecz rozwoju zawodowego uczniów

Działania Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku na rzecz kształcenia zawodowego

Konferencja wojewódzka: Kształcenie zawodowe a lokalny rynek pracy
Skip to content