Na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji są dostępne modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla 32 branż.

Ww. programy są efektami projektu realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, typ operacji: Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych, w tym:
a. opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych
b. opracowanie modelowych programów kursów umiejętności zawodowych (…).

Źródło: https://www.ore.edu.pl/2021/12/modelowe-programy-kwalifikacyjnych-kursow-zawodowych-i-kursow-umiejetnosci-zawodowych/

Modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych
Modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych
Skip to content