Monitoring karier absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z lat 2020 i 2021 jest prowadzony w celu zapewnienia informacji na temat przebiegu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych na potrzeby prowadzenia polityki oświatowej państwa na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym dostosowywania kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy oraz przygotowywania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

Prowadzenie monitoringu jest ustawowym zadaniem Ministerstwa Edukacji i Nauki, realizowanym we współpracy Ministerstwa, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Informatycznego Centrum Edukacji i Nauki.

Informacje o sytuacji edukacyjno-zawodowej absolwentów poszczególnych typów szkół i kierunków kształcenia są przeznaczone do wykorzystywania przez szkoły oraz inne instytucje w celu:

  • realizacji zadań oświatowych,
  • oceny jakości szkolnictwa ponadpodstawowego, w szczególności szkolnictwa branżowego,
  • uzupełniania istniejących mechanizmów zapewniania jakości kształcenia zawodowego,
  • lepszego dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/monitoring-karier-absolwentow-publicznych-i-niepublicznych-szkol-ponadpodstawowych-edycja-2024

Monitoring karier absolwentów 2022
Skip to content