Do najważniejszych kompetencji, na które uwagę zwrócili badani, należą:

  • branżowe umiejętności praktyczne,
  • znajomość języków obcych,
  • komunikatywność,
  • zaangażowanie (chęć do pracy),
  • współpraca w zespole,
  • obsługa maszyn,
  • podstawowa obsługa komputera,
  • znajomość programów branżowych,
  • odporność na stres,
  • myślenie analityczne. 

Najistotniejszą przyczyną deficytów kompetencji jest przede wszystkim niedopasowanie kształcenia formalnego do potrzeb pracodawców, szczególnie podkreślane przez respondentów z branż produkcja metalowa i maszynowa, motoryzacja oraz roboty budowlane. Kolejne ważne przyczyny luki kompetencyjnej na krajowym rynku pracy to brak chętnych do pracy, niska jakość i brak odpowiedniej oferty form kształcenia pozaformalnego, przechodzenie na emeryturę doświadczonej kadry – w tym nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz polityka oszczędnościowa pracodawców w zakresie organizowania i/lub finansowania kształcenia i szkoleń pracowników.

Wyniki badań i analiz potwierdziły występowanie zróżnicowania regionalnego w zakresie specyfiki zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w różnych sektorach gospodarki. Wskazują one jednocześnie na brak istotnych różnic między poszczególnymi częściami Polski dotyczących zapotrzebowania w ramach tej samej branży. Dlatego niniejszy raport regionalny można traktować jako przekrojowy dla całej Polski.

Raport jest efektem prac zespołu regionalnych liderów promujących Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) we wszystkich województwach w Polsce. 

Nie tylko doświadczenie i kompetencje miękkie. Analiza regionalnego zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w wybranych branżach
Nie tylko doświadczenie i kompetencje miękkie. Analiza regionalnego zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w wybranych branżach
Skip to content