Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku
POZNAJ ZANIM WYBIERZESZ

FORMA: Diagnozowanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży poprzez indywidualne lub grupowe badania zawodowe – zajęcia aktywizujące wybór zawodu.

ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): uczniowie klas VIII szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących. W okresie pandemii prowadzimy indywidualną diagnozę na terenie poradni uczniów zainteresowanych poznaniem predyspozycji zawodowych. Prosimy pedagogów szkolnych o pobranie ze strony internetowej Poradni druków zgłoszenia i udostępnienie ich rodzicom w celu ich wypełnienia i umówienia ucznia na wizytę w poradni (wymagana jest zgoda rodzica na samodzielny przyjazd oraz powrót ucznia).

CEL I TREŚCI: Wsparcie młodzieży w rozpoznawaniu indywidualnych predyspozycji zawodowych, w określaniu ich zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji i innych cech ważnych przy planowaniu kariery zawodowej.

 • Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
 • Wyposażenie uczniów w umiejętności niezbędne przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru zawodu.

DIAGNOZA: Diagnoza predyspozycji poprzez wykonywanie badań określających możliwości poznawcze ( rozumienie sytuacji społecznych, myślenie logiczne, wyobraźnia przestrzenna, zdolności słowne) oraz zainteresowania i predyspozycje zawodowe.

PORADA: Indywidualna porada zawodowa zawierająca informację zwrotną o wynikach przeprowadzonych badań diagnostycznych i udzielenie informacji o zawodach, kierunkach kształcenia oraz zasadach i kryteriach przyjęć do szkół i ośrodków kształcenia, uwzględniająca: stan zdrowia i wynikające z tego wskazania i przeciwwskazania do zawodu/kształcenia;

 • osobiste osiągnięcia szkolne i pozaszkolne;
 • indywidualne problemy ucznia a w szczególności wstępne planowanego ścieżki przyszłej kariery zawodowej.

KONSULTACJE BEZ BADAŃ: Konsultacje bez badań polegające na udzielenie informacji o zawodach, kierunkach kształcenia oraz zasadach i kryteriach przyjęć do szkół i ośrodków kształcenia celu podjęcia optymalnej decyzji zawodowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

 • stan zdrowia;
 • indywidualne predyspozycje ucznia;
 • indywidualne problemy ucznia.

TERMIN REALIZACJI: październik 2021 r. – kwiecień 2022 r.

OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Kinga Ćwiklińska, Anna Malewicz, Grzegorz Urban

SIEĆ WSPÓŁPRACY – JESTEŚMY RAZEM – DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

FORMA: spotkania informacyjno-doradcze

ADRESACI: nauczyciele, doradcy zawodowi, koordynatorzy ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole podstawowej

LICZBA SPOTKAŃ: cyklicznie, dwa razy w roku spotkanie trwające 2-3 godziny

CEL I TREŚCI: Stworzenie sieci wzajemnej współpracy dla nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych w zakresie:

 • kompletowania narzędzi pracy i literatury fachowej;
 • planowania pracy;
 • gromadzenia, udostępniania i upowszechniania informacji zawodowej;
 • opracowywania programów;
 • konstruowania scenariuszy zajęć;
 • tworzeniu wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego;
 • wspólnej realizacji niektórych zadań na terenie szkoły.

TERMIN REALIZACJI: październik 2021 r. – czerwiec 2022 r.

OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Kinga Ćwiklińska, Anna Malewicz, Grzegorz Urban

GŁÓWNE WYZNACZNIKI WYBORU KIERUNKU EDUKACJI I ZAWODU MŁODZIEŻY
PO KLASIE ÓSMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

FORMA: prelekcja

ADRESACI: rodzice młodzieży klas VII-VIII szkoły podstawowej

LICZBA SPOTKAŃ:1 godzina

CEL I TREŚCI: Celem spotkania jest ukazanie rodzicom ich roli w podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru kierunku edukacji i zawodu przez młodzież klas VII-VIII. Zapoznanie rodziców z głównymi wyznacznikami trafnego wyboru kierunku edukacji i zawodu.

TREŚCI:
Rola i udział rodziców w podjęciu właściwej decyzji przez młodzież, postawy rodziców.
Zadania rodziców w przygotowaniu dziecka do podjęcia decyzji o kierunku edukacji i zawodzie.
Główne wyznaczniki wyboru kierunku edukacji i zawodu po klasie VIII.
Oferta edukacyjna po klasie VIII, główne zasady naboru.

TERMIN REALIZACJI: zgodnie z zapotrzebowaniem

OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Grzegorz Urban

SPOKOJNIE, TO TYLKO MATURA

FORMA: zajęcia warsztatowe 1-2 godziny lekcyjne

ADRESACI (GRUPA WIEKOWA):uczniowie klas maturalnych

CEL I TREŚCI: Zajęcia psychoedukacyjne ukazujące oddziaływanie sytuacji trudnych na ogólne funkcjonowanie oraz skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem. Definicja stresu. Źródła i objawy stresu. Pozytywne sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Przygotowanie się do stresu przedegzaminacyjnego.

TERMIN REALIZACJI: zgodnie z zapotrzebowaniami placówki ( w małych grupach na terenie poradni lub na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego, po uzgodnieniu warunków realizacji).

OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Kinga Ćwiklińska

SPOKOJNIE, TO TYLKO STRES

FORMA: zajęcia warsztatowe

ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): uczniowie szkół podstawowych 1-2 godziny lekcyjne

CEL I TREŚCI: Zajęcia psychoedukacyjne ukazujące oddziaływanie sytuacji trudnych na ogólne funkcjonowanie oraz skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem. Definicja stresu. Źródła i objawy stresu. Pozytywne sposoby radzenia sobie ze stresem.

TERMIN REALIZACJI: zgodnie z zapotrzebowaniami placówki ( w małych grupach na terenie poradni lub na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego, po uzgodnieniu warunków realizacji).

OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Kinga Ćwiklińska

MOTYWACJA KLUCZEM DO SUKCESU

FORMA: zajęcia warsztatowe

ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

LICZBA GODZIN: 2 godziny lekcyjne

CEL I TREŚCI: Zajęcia psychoedukacyjne wzmacniające motywację wewnętrzną uczniów do realizacji własnych postanowień. Czym jest dla nas szkoła? Jakie ma dla nas znaczenie? To miejsce z szansą na rozwój czy miejsce nieustannego stresu? Uświadomienie własnego poziomu motywacji w kontekście nauki szkolnej. Pokonywanie barier w uczeniu się poprzez odpowiednie nastawienie i motywację do działania. Metody i techniki wspomagające proces uczenia się.

TERMIN REALIZACJI: zgodnie z zapotrzebowaniami placówki ( w małych grupach na terenie poradni lub na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego, po uzgodnieniu warunków realizacji).

OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Kinga Ćwiklińska

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w zakresie doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2021/2022
Skip to content