VIII edycja Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy 2020

Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy jest organizowana przez Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku.

W imieniu Organizatora całością prac związanych z organizacją Olimpiady zajmuje się Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji.

Olimpiada skierowana jest do młodzieży – uczniów szkół średnich.

Główne cele Olimpiady to:

 1. innowacyjne podejście do zagadnień związanych z polskim i europejskim rynkiem pracy, realizowane poprzez:
  uzupełnienie realizowanego w szkołach ponadgimnazjalnych procesu kształcenia w zakresie problematyki krajowego i europejskiego rynku pracy,
  doskonalenie umiejętności poruszania się na krajowym oraz europejskim rynku pracy, z uwzględnieniem zmienności i konkurencyjności tego rynku, w tym doskonalenie zdolności uczniów do podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
  propagowanie działań polegających na zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i finansowemu (m.in. aktywne formy poszukiwania pracy, mobilność zawodowa)
  pogłębianie wiedzy nt. europejskiego rynku pracy;
 2. popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o polskimi europejskim rynku pracy oraz systemach kształcenia zawodowego w różnych krajach;
 3. rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wykraczającym poza ścisłe ramy programowe wiedzy o polskim i europejskim rynku pracy, poszerzanie ich wiedzy o zawodach, specjalnościach, poszukiwanych kwalifikacjach oraz kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy;
 4. popularyzowanie wśród młodzieży metod ADR (Alternative Dispute Resolution) czyli alternatywnych metod rozstrzygania sporów (m.in.: mediacji, arbitrażu), którymi można posłużyć się przy ugodowym rozwiązywaniu problemów na linii pracodawca-pracownik.

Informacje o Olimpiadzie wraz z Regulaminem, wytycznymi na poszczególne edycje zawodów i wzorami wszystkich dokumentów publikowane są na stronie internetowej Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w CKU w Białymstoku http://pracownia.ckubialystok.pl/

Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy
Skip to content