W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej bieżącego roku szkolnego „Rokiem Szkoły Zawodowców”, Prezydent Miasta Białegostoku zorganizował seminarium pt. „Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Jeśli nie mądry samorząd to kto?”. Ww. przedsięwzięcie odbyło się 27 listopada 2014 roku w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. św. Józefa w Białymstoku. W przygotowanie i realizację znaczącej części merytorycznej seminarium było zaangażowane Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku/Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego.

W Seminarium uczestniczyli dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, poradni psychologiczno–pedagogicznych, doradcy metodyczni oraz szkolni doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele z poszczególnych szkół odpowiedzialni za realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego wraz z przedstawicielami samorządu uczniowskiego klas programowo najwyższych liceum i zespołów szkół zawodowych.

Seminarium otworzył Prezydent Miasta Białegostoku – dr. hab. Tadeusz Truskolaski, a całość prowadziła Lucja Orzechowska – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Ponadto, Pani L. Orzechowska, tytułem wprowadzenia w tematykę, przedstawiła działania kierunkowe Miasta Białegostoku. 

Następny punkt programu stanowiła prezentacja wyników badań pt. „Świadomy wybór szkoły”, przeprowadzonych w ramach wspomnianych powyżej działań kierunkowych – przedstawiona przez Bożenę Barbarę Krasnodębską – Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

Z ofertą Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego zapoznała zebranych – Regina Miedziałowska – kierownik Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego. 

Pan Wojciech Kreft – Przewodniczący Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Gość specjalny spotkania w swoim wystąpieniu pt., „Jeśli nie mądry samorząd to kto?”, przedstawił koncepcję dalszego rozwoju zintegrowanego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w naszym Mieście i środowisku. 

Podczas spotkania była możliwość wzięcia udziału w dyskusji. Ponadto w trakcie trwania seminarium pracowała powołana podczas otwarcia Komisja Wniosków, a efekty pracy Komisji zostały przedstawione uczestnikom na zakończenie Seminarium. 

Zwiedzanie nowego obiektu na miarę XXI w. Zespołu Szkół Mechanicznych im. św. Józefa w Białymstoku, stanowiło ostatni punkt programu. 

Dziękujemy za zaproszenie nas do udziału w realizacji Seminarium i cieszymy się bardzo, że budowanie zintegrowanego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w naszym Mieście, jest postrzegane przez Pana Prezydenta, jako jedno z ważnych zadań. 

Bożena Barbara Krasnodębska – dyrektor
zespół Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego/Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

Wnioski z seminarium

Seminarium: Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Jeśli nie mądry samorząd to kto?
Skip to content