Polityka społeczna 2023/2

W artykule zamieszczonym w numerze 2 Polityki społecznej przedstawiono wyniki ogólnopolskich badań ankietowych przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP przy współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, dotyczących stanu realizacji doradztwa zawodowego.

Badania zostały przeprowadzone w 2021 r. na grupie 143 doradców zawodowych pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Respondenci odpowiedzieli na pytania dotyczące realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) w swoich placówkach, w odniesieniu m.in. do planowania, organizacji i ewaluacji działań w tym zakresie, jak również współpracy wewnątrz placówki oraz z innymi podmiotami w środowisku lokalnym.

Autorzy opracowania: Ewa Dębska, Marta Koch-Kozioł, Monika Mazur-Mitrowska, Mirosław Żurek.

Źródło: https://polityka-spoleczna.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id=607964

Stan realizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach edukacyjnych w Polsce – wyniki pilotażowych badań ankietowych
Skip to content