Standardy Kształcenia Kompetencji Przyszłości opracowane przez ekspertów FPPP to dwa powiązane ze sobą zestawy kryteriów jakościowych istotnych w kontekście kształcenia kompetencji przyszłości.

Standard Instytucjonalny (Instytucjonalny Znak Jakości) dotyczy instytucji edukacyjnych (np. wydziałów lub instytutów uczelni technicznych) i obejmuje wymagania związane z programami edukacyjnymi, metodami kształcenia, infrastrukturą oraz współpracą z otoczeniem społecznym i biznesowym.

Natomiast Standard Edukatora Przyszłości (Indywidualny Znak Jakości) powstał z myślą o nauczycielach i instruktorach posiadających i kształtujących kompetencje przemysłu przyszłości.

Standardy te zostały opracowane jako drogowskaz dla instytucji edukacyjnych i edukatorów zaangażowanych w kształcenie kadr dla sektora przemysłu. 

Standardy kluczem do kształcenia kompetencji przyszłości

Opracowanie ma na celu docenienie i promocję instytucji oraz osób o znaczących osiągnięciach w tej sferze, a także mobilizowanie i ukierunkowanie wysiłku organizacji, które nie spełniają jeszcze najwyższych kryteriów jakościowych, ale są tym zainteresowane.

Obecna postać Standardów to wersja pilotażowa, przygotowana do testowania w trakcie audytów instytucji partnerskich współpracujących przy opracowaniu ich końcowej wersji. Wnioski z wdrożeń pilotażowych zostaną uwzględnione w ostatecznym kształcie i metodzie oceny Standardów.

Standardy kształcenia kompetencji przyszłości
Standardy kształcenia kompetencji przyszłości
Skip to content