Europejski obszar edukacji zapewnia perspektywy na przyszłość kształcenia i szkolenia w Unii Europejskiej. W jego ramach określono kluczowe problemy i przedstawiono sposoby ich rozwiązania zgodnie z zasadą pomocniczości i z pełnym poszanowaniem kompetencji państw członkowskich w zakresie kształcenia i szkolenia na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Kształcenie i szkolenie będą główną siłą napędową umożliwiającą odbudowę ukierunkowaną na transformację ekologiczną i cyfrową. Ponadto prace nad europejskim obszarem edukacji pomogą przyczynić się do poprawy pozycji geopolitycznej UE i jej państw członkowskich.

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie końcowe grupy ekspertów ds. jakościowych inwestycji w kształcenie i szkolenie pt. Inwestowanie w przyszłość: jakościowe inwestycje w kształcenie i szkolenie.

W sprawozdaniu skupiono się na tym, jak najlepiej inwestować środki publiczne w czterech głównych obszarach wydatków na kształcenie i szkolenie w UE:

 • nauczyciele i szkoleniowcy,
 • infrastruktura edukacyjna,
 • cyfrowe uczenie się,
 • równość i włączenie społeczne.

Wstępne inicjatywy dotyczące europejskiego obszaru edukacji:

 • ustanowienie europejskich szkół wyższych;
 • ułatwienie młodzieży nauki za granicą dzięki nowym usługom powstającym w ramach inicjatywy dotyczącej europejskiej legitymacji studenckiej;
 • dopilnowanie, aby kwalifikacje uzyskane w trakcie nauki za granicą oraz okresy nauki za granicą były automatycznie uznawane we wszystkich państwach członkowskich;
 • poprawa nauczania i uczenia się języków obcych;
 • opowiadanie się za wspólnymi wartościami;
 • wzmocnienie wysokiej jakości systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem;
 • opracowanie nowych ram strategicznych dotyczących młodzieży;
 • monitorowanie zdolności absolwentów do zatrudnienia i ich dalszej ścieżki uczenia się;
 • wspieranie nabywania kompetencji kluczowych;
 • wzmocnienie cyfrowego uczenia się dzięki Planowi działania w dziedzinie edukacji cyfrowej.

Osiągnięcia i cele europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia

Utworzenie europejskiego obszaru edukacji do 2025 r.
Utworzenie europejskiego obszaru edukacji do 2025 r.
Skip to content