Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku podnosili kwalifikacje zawodowe poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach, uzyskując odpowiednie dokumenty potwierdzające nabyte umiejętności.

Kursy zrealizowane w ramach działań projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020.

Kurs spawacza acetylenowo – tlenowego

W kursie uczestniczyło 11 uczniów i 1 nauczyciel.
Uczestnicy uzyskali Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza oraz Książkę Spawacza wydaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Kurs spawania MAG – 135

W kursie uczestniczyło 9 uczniów. Młodzież otrzymała Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza oraz wpis o uzyskanych uprawnieniach do Książki Spawacza wydanej przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Kurs zgrzewania doczołowego i elektrooporowego rur z tworzyw sztucznych

W kursie uczestniczyło 9 uczniów oraz 1 nauczyciel. Po zdanym egzaminie przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego uzyskali stosowne zaświadczenia.

Szkolenie osób upoważnionych do kierowania ruchem na drogach

W kursie uczestniczyło 8 uczniów oraz 1 nauczyciel. Kurs zakończył się sprawdzeniem stopnia opanowania materiału w formie testu oraz sprawdzeniem umiejętności praktycznych w warunkach rzeczywistych (symulowanych).

Kurs nadający dodatkowe uprawnienia dla nauczycieli: certyfikowany instalator pomp ciepła

W kursie uczestniczyło 2 nauczycieli. Podczas kursu realizowane były zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne. Udział w kursie przyczynił się do podniesienia umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Kurs na uprawnienia elektryczne do 1kV

W kursie uczestniczyło 5 uczniów. Młodzież uzyskała zaświadczenia o ukończeniu kursu „Uprawnienia elektryczne do 1 kV” w Ośrodku Szkoleń BHP „MIRYAN” s.c. w Białymstoku oraz świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji elektrycznych i sieci elektroenergetycznych do 1kV na stanowisku: eksploatacji.

Wiemy więcej – budujemy więcej, czyli jak uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku podnoszą kwalifikacje zawodowe
Skip to content