Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) monitoruje i analizuje politykę i działania państw europejskich w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie w ramach wspierania wspólnych celów. Od lat 50. XX wieku państwa europejskie pracują nad stworzeniem jednolitego wspólnego rynku, podejmując działania polegające m.in. na usuwaniu barier, które utrudniają obywatelom swobodne przemieszczanie się. Jednym z elementów tych działań jest współpraca w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Państwa przyjęły w swoich planach różne priorytety zalecenia o kształceniu i szkoleniu zawodowym: 

  • sprawne, odporne i adaptacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe.
  • elastyczne kształcenie i szkolenie zawodowe oferujące ścieżki awansu.
  • innowacyjne i doskonałe kształcenie i szkolenie zawodowe.
  • atrakcyjne, nowoczesne i oparte na technologii cyfrowej kształcenie i szkolenie zawodowe.
  • włączające kształcenie i szkolenie zawodowe oferujące równe szanse.
  • kształcenie i szkolenie zawodowe oparte na zapewnieniu jakości.
  • coraz bliższa współpraca w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

W 2023 r. Cedefop uruchomi nową stronę internetową – „Kalendarium działań w zakresie polityki kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie” – prezentującą ponad 1000 strategii, planów działania, aktów prawnych i praktycznych środków w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie w państwach uczestniczących. Narzędzie to pomoże decydentom, analitykom i praktykom śledzić, w jaki sposób krajowe strategie polityczne i praktyki są wdrażane i ewoluują w czasie, od projektu przez wdrożenie do pełnej realizacji. Ma ono inspirować i wspierać wszystkie strony zainteresowane lub zaangażowane w kształtowanie lub wprowadzanie zmian w polityce i praktykach w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie.

Źródło: https://www.cedefop.europa.eu/files/9180_pl.pdf

Wspólne działania na rzecz atrakcyjnego, włączającego, innowacyjnego, sprawnego i elastycznego kształcenia i szkolenia zawodowego
Skip to content