W odpowiedzi na zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym szkoły oraz wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności absolwentów, Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku podjął wyzwanie modernizacji posiadanej bazy kształcenia zawodowego oraz rozwoju kompetencji zawodowych uczniów uczących się na kierunkach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu, technik rolnik, technik pszczelarz oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Począwszy od 01.01.2019 roku w szkole realizowany jest projekt „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego na terenie BOF przez wsparcie 330 uczniów oraz 22 nauczycieli Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku w zakresie wzrostu ich kompetencji zawodowych, kompetencji kluczowych i uzupełnienie kwalifikacji oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy w latach 2019 – 2022.

Obszary realizowanego wsparcia w ramach projektu

Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych

 • kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji informatycznych i językowych związanych bezpośrednio z zawodem w którym się kształcą,
 • organizacja kół zawodowych,
 • pomoc stypendialna dla szczególnie uzdolnionych uczniów technikum.

Programy uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów

 • realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie przez uczniów dodatkowych uprawnień zawodowych zwiększających ich szanse na rynku pracy

 • realizacja kursów: spawacza MIG/MAG, prawa jazdy kat. B, groomerskiego, operatora kombajnu zbożowego i sieczkarni samojezdnej, obsługi wózków widłowych, inseminacji, kursu z doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, kursu florysty,
 • szkolenia specjalistyczne: pierwsza pomoc weterynaryjna, obsługa nowoczesnych urządzeń w diagnostyce weterynaryjnej, obsługa programu komputerowego Sketchup do projektowania obiektów architektury krajobrazu, obsługa kas fiskalnych, nauka pracy i obsługa maszyn do rolnictwa precyzyjnego oraz z zakresu kalibracji opryskiwaczy polowych, szkolenie uczniów w zakresie obsługi urządzeń ICT.

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli

 • staże dla nauczycieli w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego, studia podyplomowe, szkolenia i kursy kwalifikacyjne: kurs spawacza, kurs inseminacyjny, komputerowe projektowanie ogrodów, systemy nawadniające.

Współpraca z pracodawcami i instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego

 • płatne staże dla uczniów realizowane u pracodawców,
 • wyjazdy studyjne i wycieczki edukacyjne dla młodzieży,
 • nawiązanie współpracy z instytucjami, uczelniami i firmami oraz kontynuowanie współpracy z obecnymi partnerami szkoły,
 • kursy przygotowawcze na studia we współpracy ze szkołami wyższymi z wykorzystaniem elementów e-learningu.
Efektem realizacji projektu jest rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej

W nowoczesnym Centrum Kształcenia Zawodowego zastosowano koncepcję połączenia trzech zespołów pomieszczeń – warsztatowego, dwukondygnacyjnego dydaktyczno-instruktażowego wraz z częścią socjalną oraz hali warsztatowej.

Do dyspozycji uczniów i nauczycieli są pomieszczenia wyposażone w nowoczesne maszyny, urządzenia, narzędzia i sprzęt komputerowy: pracownia weterynarii, laboratorium weterynarii, pracownia agrotroniki, pracownia pojazdów, hala napraw maszyn, hala diagnostyki urządzeń do ochrony roślin, hala napraw pojazdów, hala diagnostyczna, myjnia, kuźnia, spawalnia, stolarnia, obróbka ręczna, obróbka mechaniczna.

Realizacja projektu pozwoliła rozbudować istniejącą bazę sprzętową szkoły między innymi o ciągnik rolniczy z zastosowaniem techniki GPS do nauki pracy maszynami, belarkę zmiennokomorową, system symulacji pracy ciągnika, siewnik i rozsiewacz nawozów z zastosowaniem techniki GPS, opryskiwacz wykorzystujący technikę GPS, urządzenie elektroniczne do kalibracji dysz opryskiwaczy polowych, nowoczesną hamownię do diagnostyki, laserowy 4-czujnikowy przyrząd przeznaczony do kontroli geometrii kół, urządzenia laboratoryjne oraz do diagnostyki chorób zwierząt, tj. elektrokardiograf, pulsoksymetr, analizator biochemiczny, wirówka, otoskop weterynaryjny.

Wymieniona infrastruktura wraz z wyposażeniem stanowi doskonałe warunki do kształcenia w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu, technik rolnik, technik pszczelarz. Pozwala na skuteczne kształcenie naszych uczniów w zakresie rolnictwa precyzyjnego.

Realizacja założeń projektu w sposób znaczący wpływa na poprawę jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku. Umożliwia przygotowanie warunków nauczania zawodu jak najbardziej zbliżonych do tych, jakie absolwenci zastają u pracodawców.

Działania zaś w postaci specjalistycznych szkoleń, kursów, dodatkowych zajęć, a także staży pozwalają na zdobycie lub udoskonalenie posiadanych umiejętności zawodowych, przyczyniają się do wejścia na rynek pracy większej liczby wykwalifikowanych specjalistów o kwalifikacjach odpowiadających aktualnym wymogom pracodawców.

Zespół Szkół Rolniczych stawia na nowoczesność
Skip to content